การสมัครสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารการสมัครสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

  4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

  5. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

  6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก (ถ้ามี)

(สำเนาเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)


 ผู้สมัครขอรับรองว่าจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกประการ การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคม